ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на „БАЛМЕТ" ООД

 

В съответствие с Регламент (GDPR) 2016/679

 

„БАЛМЕТ" ООД  зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при предоставяне на своите  услуги. Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (GDPR) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета.

Политиката за поверителност е приложима за  лични данни на физическо лице или представител на юридическо лице.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„БАЛМЕТ" ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 117653925, което събира, обработва и съхранява  лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

„БАЛМЕТ“ ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. Русе 7000,

ул. "М.АРНАУДОВ" 6, телефон 082845500;

или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: www.BALMET.COM

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1. В зависимост от конкретните цели и основания БАЛМЕТ ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на търговските дейности, съгласно действащото законодателство:

      три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

      три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред БАЛМЕТ ООД;

      адрес за търговските доставки;

 

Б) Данни, изготвени и генерирани от БАЛМЕТ ООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

      вид на услуга, детайлизирани справки към месечни сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;

      видеозапис при посещение в магазина и/или складовете  на БАЛМЕТ ООД, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на необезпокоявано обслужване на служителите и посетителите в търговските обекти на БАЛМЕТ ООД;

      информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

 

2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с търговска цел или услуги

      Балмет ООД обработва данните Ви за следните цели:

      Идентифициране на клиент при: закупуване или предаване на стока, сключване на нов или изменение на съществуващ договор ,

      Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

 

Б) В изпълнение на свои законови задължения, БАЛМЕТ ООД обработва данните Ви за следните цели:

      Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги

      Издаване на фактури;

      За извършване на данъчно - осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

В) В изпълнение на Регламент (GDPR) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета БАЛМЕТ ООД въвежда „правото да бъдеш забравен“. Правото на изтриване (или „правото да бъдеш забравен“) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съ­ществуват законни основания за тяхното съхранение да поиска те да бъдат заличени ако повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

      Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

      Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти на БАЛМЕТ ООД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

      Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

      Лица, извършващи счетоводни и консултантски услуги.

      Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от БАЛМЕТ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - български съд, прокуратура, органи на досъдебно производство или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи - Комисия за защита на потребителите, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор се съхраняват 5 години след срока на действие ;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, като но не само - фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/лизинг на устройства се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по - дълъг срок.

 Картина (Видеозапис) - до 30 дни от създаване на записа.

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от БАЛМЕТ ООД

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

1.  да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от БАЛМЕТ ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;

2. да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;

3. да изискате да бъдете „забравен“ след прекратяване на договорните правоотношения и след изтичане на законовия срок за съхраняване на данни.

        Настоящата политика за защита на личните данни е в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (GDPR) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета, редакции към дата 26.04.2018г.